Rýchly prístup


FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu
  • Pripojme sa k rozvojovej pomoci
    prijatím koledníkov Dobrej noviny
  • eRko - Hnutie Kresťanských Spoločenstiev Detí
    ...aj v Seredi, pridaj sa k nám :)
  • Spoločenstvo mladých LaVia
  • Gaudete - chrámový spevácky zbor
  • Farské agapé u sestier sv. Cyrila a Metoda

Šintava

História farnosti Šintava

dek-hist-sintavaŠintava patrí medzi najstaršie známe lokality na Slovensku spomínané v stredovekých kronikách a listinách. Za svoj význam vďačí svojej polohe umožňujúcej prechod cez rieku Váh.
Blízkosť Nitry, tohto strediska Veľkomoravskej kultúry, dáva tušiť, že naši predkovia mali možnosť oboznámiť sa s kresťanstvom už veľmi skoro. Stredobodom novej cirkevnej organizácie bol neďaleký Ostrihom, kde sa vytvorila samostatná arcidiecéza pre Karpatskú kotlinu. Keďže centrom politickej správy boli hradné komitáty, je logické, že aj prvé fary vznikli pri hradoch, tzv. parochie – hradné farnosti. Aj Šintava bola hradným sídlom. Cirkevné vizitácie spomínajú túto faru ako parochiu antiqua, čiže stará farnosť.

Prvá písomná správa o fare je z roku 1234 keď sa spomína kostol zasvätený svätému Martinovi. Nehovorí sa o nej ako fare založenej, ale ako o existujúcej, preto predpokladáme, že bola už v 12. storočí.

V roku 1252 malo ostrihomské arcibiskupstvo archidiakonátov a štyri prepošstvá. Šintava patrila k Nitrianskemu archidiakonátu. V 14. storočí sa upresnili hranice diecéz. Šintava pripadla bratislavskému prepošstvu.

Prvé správy o farnostiach sa zachovali zo správ kolektorov – osôb popisujúcich stav cirkevného majetku, pre určenie výšky pápežského desiatku. Podľa prvých popisov bola Šintavská farnosť bohatá a rozsiahla a patrili k nej viaceré obce z okolia. V roku 1281–86 popis urobil kolektor Gerard Mutina, v roku 1317-20 Rufus Sebeni, 1336-42 P. Gothard, 1350-54 Arnold Cancini a 1373-5 Petrus Stephanus. Zo stredoveku sa nezachovali kpmpletne ani mená duchovných. Najstaršie známe meno šintavského farára Benedikta je doložené v roku 1332.

Nič nevieme o zakladateľovi kostola. Súčasný kostol je už pravdepodobne v poradí tretí. O prvom kostole tiež nič nevieme, nie sú o ňom zachované žiadne záznamy. Druhý kostol je z roku 1559 a stál na tom istom mieste ako terajší, ale bol menší. Vizitácia z roku 1559 píše... Pod ochranou vznešeného pána Andreja Báthoryho... fara sv. Martina...Tunajší farár Georgius... všetky sviatosti udržiava a vysluhuje podľa katolíckych zvykov. Vo vizitácii o rok neskôr teda z r. 1560 sa píše... Šintavská fara sv. Martina pod patronátom vznešeného pána Andreja Báthoryho s Georgiom Niger (Čiernym)... ináč členom rímskej cirkvi, našli v obci katolíckeho farára a bola šintavská fara súčasťou hlohovského dekanátu.

Koncom 16. storočia a na začiatku 17. stor. zasiahla reformácia takmer celé Slovensko, čo neobišlo ani Šintavu. Thurzovské zemepánstvo a ich prechod na evanjelickú vieru spôsobil, že kostol s farou zaujali protestanti. Panstvo žiadalo aj poddaný ľud, aby prestúpil na túto vieru podľa hesla: „Čie panstvo toho náboženstvo“. K zmene došlo pravdepodobne v r.1565, keď Andrej Báthory, po tom čo ovdovel, hrad musel opustiť, pretože ho súdnou cestou získala Alžbeta Thurzová, s manželom Júliusom zo Salmu. Kostol aj faru zaujali protestanti. Vystriedali sa tu viacerí kazatelia. Z tohto obdobia je známy protestantský kazateľ Peter Bornemisz, ktorý v Šintave pôsobil od roku 1573 až 1579. Ďalší šintavský kazateľ bol Baltazár Vetero Zoliensis, ktorý sa v r. 1610 zúčastnil Žilinskej synody.

Zásadný obrat nastal v 30. rokoch 17. storočia, keď ostrihomský kardinál a arcibiskup Peter Pázmaň sídliaci v Trnave, vstúpi do procesu rekatolizácie. Jeho zásluhou konvertovalo veľa vplyvných členov šľachtických rodov, s ktorými prestúpili na katolícku vieru aj poddaní. Nevieme za akých okolností sa tento proces odohral v Šintave. Bol to Stanislav Thurzo, keď ho panovník vymenoval za uhorského palatína.

Isté je, že keď šintavský majetok získali Esterházyovci, prebehla rekatolizácia obce a kostol bol vrátený katolíkom.

dek-sint2dek-sint

 Objav gotického kostola v Šintave, najstaršom meste na Slovensku

Obnova fasád Kostola svätého Martina, ktorá prebiehala od júna roku 2013, priniesla nové nálezy, ktoré rozširujú doterajšie poznatky o minulosti architektonickej dominanty obce Šintava. Hoci Šintava patrí medzi najstaršie obce na Slovensku (prvýkrát sa spomína už v roku 1074), jej kostol bol doteraz považovaný za stavbu barokovo-klasicistickú, ktorá nemala hodnoty na to, aby bola zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. Do zoznamu pamiatok zapísali len hlavný oltár, kazateľnicu, krstiteľnicu a niektoré predmety liturgického riadu. Najnovšie objavy posúvajú datovanie šintavského kostola o takmer päť storočí skôr.

Doteraz sa v odbornej literatúre uvádza, že kostol bol postavený v druhej polovici 18. storočia na mieste staršieho spomínaného v roku 1559. Koncom 19. storočia sa zrútila klenba, ktorú nahradili rovným stropom.

K novším dokumentom, ktorý dokladá pôvodné situovanie a orientáciu šintavského kostola, patrí plán z čias napoleonských vojen. Na pláne z roku 1809 je kostol situovaný na dnešnom mieste, ale oproti dnešnému stavu bola svätyňa na východnej strane kostola a veža na západnej. To znamená, že zo strany, kde je dnešný hlavný vstup do kostola, stála svätyňa s hlavným oltárom a tam, kde je dnes hlavný oltár stála veža. Plán, ktorý bol prvýkrát uverejnený v roku 2002 v knihe Sereď – dejiny mesta, nám dokladá stredovekú orientáciu šintavského kostola postaveného v smere východ – západ.

Počas stavebných prác sa už na severnej fasáde kostola (od pošty) pod omietkou sokla začali objavovať opracované a neopracované kamene a stredoveké tehly. Práce na fasádach pokračovali pomerne rýchlo a tak sa podrobnejšie podarilo zdokumentovať len južnú fasádu kostola. Na južnej fasáde (od fary) sa objavili miesta, kde sa nachádzali štyri stredoveké okná. Okno č. 1 sa nachádzalo na mieste dnešného 1. okna od sakristie, preto sa zachoval z neho len záklenok. Ďalšie tri okná sa zachovali zamurované v pôvodnom rozsahu. Okno č. 2 je oproti oknu č. 3 o niečo menšie (má vyššie položený parapet), pretože rešpektovalo hlavný vstup do kostola, ktorý sa nachádzal pod ním. Menšie okno č. 4 (medzi dnešným 2. a 3. oknom) bolo oknom svätyne, ktorá bola nižšia, ako je loď. To dokladá aj omietnuté nárožie pôvodnej lode kostola označené číslom 5.

Predbežne možno zistené poznatky zhrnúť nasledovne: Na mieste súčasného kostola stál starší románsky kostol, na výstavbu ktorého použili opracovaný a neopracovaný kameň. Tento kostol svojimi rozmermi narastajúcemu sa počtu obyvateľov Šintavy už nevyhovoval, preto ho zbúrali a postavili si nový väčší. Pri výstavbe využili kamenný materiál zo zbúraného kostola. Stalo sa tak niekedy okolo roku 1300, kedy doznieval románsky stavebný sloh a budovali sa už aj gotické stavby. Ešte v stredoveku nadstavali bývalú svätyňu do výšky lode (na dnešnú výšku) a na východnej strane postavili novú svätyňu. Neskôr na západnej strane pristavali vežu.

Niekedy v období medzi druhou polovicou 18. storočia až začiatkom 19. storočia kostol radikálne prestavali. Zbúrali vežu, svätyňu, sakristiu a časť lode na západnej a čiastočne na východnej strane. Na západe postavili novú svätyňu so sakristiou a na východe novú do fasády vstavanú vežu. Vybúrali nové okná a staré popraskané stredoveké fasády lode kostola vyrovnali a natiahli nové omietky. Kryptu v interiéri kostola zasypali a položili novú dlažbu. Terén bývalého cintorína, ktorý sa nachádzal okolo kostola, splanírovali.

Mgr. arch. Rastislav Petrovič (KPÚ Trnava)

dek-sinatav-oknadek-sintava-okna

 

MATERIÁLY PREVZATÉ Z oficiálnych stránok obce i zdrojov farnosti Šintava a občasníka Šintavský spravodaj 3/2013.

 

 

Farské oznamy od 15. do 21. 01. 2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 15. do 21. 01. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Gabriela Virágová
Streda 18.00 - Š  Na úmysel ordinára
Štvrtok 18.00 - Š  Za tých čo chodili s obrazmi
Piatok 15.30 - V  Za tých čo chodili s obrazom
18.00 - Š  Stanislav Drábik a jeho rodičia
Sobota 15.30 - V  Ladislav Godáň, rod. z ob. str. a švagriná Oľga
Nedeľa 07.00 - Š  Jana Dunajovcová a rod. z. ob. str.
08.30 - V  Helena a Jozef Koboroví
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  17. 01.  - Sv. Antona, opáta
Nedeľa  21. 01.  - TRETIA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 660 - 0 a na Vinohradoch 480 - 510.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke školstvo.
- Od 18. do 25. 01. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Farské oznamy od 01. do 07. 01. 2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 01. do 07. 01. 2018 v Šintave

Pondelok 07.00 - Š  ruženská
09.00 - V  Mária Koborová
11.00 - Š za farníkov
Utorok 18.00 - Š  Rodina Cuningová
Streda x
Štvrtok 18.00 - Š  za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  Ján Kondel
18.30 - Š  Michal Javor, Vojtech a Ružena Tóthoví a rod. z ob. str.
Sobota 07.00 - Š  za farníkov
09.00 - V  ruženská
11.00 - Š  Terézia a Ján Šulákoví a ich deti
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
09.00 - V  Mária Jankovičová
11.00 - Š  Jaroslav Račkovič

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  01. 01.  - SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
Utorok  02. 01.  - Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov
Sobota  06. 01.  - ZJAVENIE PÁNA
Nedeľa  07. 01.  - KRST KRISTA PÁNA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 609 - 628 a na Vinohradoch 420 - 450.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Chorých k 1. piatku navštívom vo štvrtok.

 

Farské oznamy od 18. do 24. decembra 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 18. do 24. 12. 2017 v Šintave

Pondelok 18.00 - Š
 Viliam Tkáč
Utorok x
Streda x
Štvrtok x
Piatok 18.00 - Š
 Štefan a Jozefína Andrisoví a zomrelí z rodiny Andrisovej a Tóthovej
Sobota 17.30 - V  Jozef a Janka Čelároví
Nedeľa 09.00 - V
 Magdaléna a Ján Lefantoví, rodičia a súrodenci z oboch strán
11.00 - Š
 Irena Javorová (1. výročie)
22.00 - V
 za farníkov
23.00 - Š
za Božiu pomoc pre chorých

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  24. 12.  - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 578 - 592 a na Vinohradoch 360 - 390.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Chorých k Vianociam navštívim v stredu doobeda Šintavu, poobede Vinohrady.

 

Farské oznamy od 13. do 19. 11. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 13. do 19. 02. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda x  
Štvrtok x  
Piatok x  
x  
Sobota x  
15.30 - V  Janka a Štefan Kubánoví
Nedeľa 07.00 - Š  Rudolf Drábik, syn, brat a rodičia
09.00 - V  Tekla Hlavánová (1. výročie)
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Piatok  17. 11.  - Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Nedeľa  19. 11.  - TRIDSIATA TRETIA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 473 - 494 a na Vinohradoch 210 - 240.
- Pohreby vybavujte vo DVORNÍKOCH na tel. č. 0905 218 505

 

Farské oznamy od 06. do 12. 11. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 6. do 12. 11. 2017 v Šintave

Pondelok 15.30 - V Na úmysel duší v očistci
18.00 - Š  Jozefína Andrisová
Utorok 18.00 - Š  Štefan a Mária Javoroví a ich deti
Streda 18.00 - Š  Jozef, rod. z oboch strán a nevesta Anna
Štvrtok 18.00 - Š  Peter a Mária Šulákoví, rod. a súr. z oboch strán
Piatok 15.30 - V  Terézia Koborová a rodičia z oboch strán
18.00 - Š  Rodičia Gizela a Gabriel Javoroví a ich deti Eva a Miroslav
Sobota 08.00 - Š  Mária, Hedviga a František
15.30 - V  Rodina Mrenková, syn František, zať Jozef, rod. z ob. str.
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  rodičia Vjatrákoví, Hurtišoví a švagriná Emília
11.00 - Š  Ľudovít a Petronela Tóthoví a rod. z ob. strán

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  09. 11.  - Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Piatok  10. 11.  - Sv. Leva Veľkého, pápeža
Sobota  11. 11.  - Sv. Martina z Tours, biskupa
Nedeľa  12. 11.  - TRIDSIATA DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA - hodová slávnosť

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 435 - 472 a na Vinohradoch 180 - 210.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Od 1.11. do 8.11. môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci.
- Na budúcu nedeľu máme hody - máme možnosť získať úplné odpustky pre seba.
- V sobotu 11.11. o 11:11 si vo výročný deň padlých vojakov chvílkou ticha a modlitbou pripomeňme obete svetových vojen.

 

Farské oznamy od 30.10. do 05. 11. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 30. 10. do 5. 11. 2017 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Jozef a Cecília Horváthoví, zať Milan a rodičia z o. s.
Utorok 18.00 - Š  Jozef a Helena Ščevíkoví
Streda 07.00 - Š  za farníkov
09.00 - V poďakovanie za 50 rokov spoločného života
11.00 - Š Katarína a Vojtech Miklošíkoví
Štvrtok 17.30 - V  Na úmysel Sv. Otca
18.30 - Š Za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  ruženská
18.30 - Š  ruženská
Sobota 08.00 - Š  Róbert Mizera
17.30 - V  Albínka, Tonka a rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  Gejza a Gabriela Javoroví a dcéra Marta
08.30 - V  rodičia Michal a Zuzana Hudákoví,
dcéra Anna a nevesta Mária
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  01. 11.  - SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH, prikázaný sviatok
Štvrtok  02. 11.  - Pamiatka na všetkých verných zosnulých
Nedeľa  05. 11.  - TRIDSIATA PRVÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 402 - 434 a na Vinohradoch 150 - 180.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.