FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

História farnosti Šintava

  • Napísal: Administrátor
  • 14 júl

dek-hist-sintavaŠintava patrí medzi najstaršie známe lokality na Slovensku spomínané v stredovekých kronikách a listinách. Za svoj význam vďačí svojej polohe umožňujúcej prechod cez rieku Váh.
Blízkosť Nitry, tohto strediska Veľkomoravskej kultúry, dáva tušiť, že naši predkovia mali možnosť oboznámiť sa s kresťanstvom už veľmi skoro. Stredobodom novej cirkevnej organizácie bol neďaleký Ostrihom, kde sa vytvorila samostatná arcidiecéza pre Karpatskú kotlinu. Keďže centrom politickej správy boli hradné komitáty, je logické, že aj prvé fary vznikli pri hradoch, tzv. parochie – hradné farnosti. Aj Šintava bola hradným sídlom. Cirkevné vizitácie spomínajú túto faru ako parochiu antiqua, čiže stará farnosť.

Prvá písomná správa o fare je z roku 1234 keď sa spomína kostol zasvätený svätému Martinovi. Nehovorí sa o nej ako fare založenej, ale ako o existujúcej, preto predpokladáme, že bola už v 12. storočí.

V roku 1252 malo ostrihomské arcibiskupstvo archidiakonátov a štyri prepošstvá. Šintava patrila k Nitrianskemu archidiakonátu. V 14. storočí sa upresnili hranice diecéz. Šintava pripadla bratislavskému prepošstvu.

Prvé správy o farnostiach sa zachovali zo správ kolektorov – osôb popisujúcich stav cirkevného majetku, pre určenie výšky pápežského desiatku. Podľa prvých popisov bola Šintavská farnosť bohatá a rozsiahla a patrili k nej viaceré obce z okolia. V roku 1281–86 popis urobil kolektor Gerard Mutina, v roku 1317-20 Rufus Sebeni, 1336-42 P. Gothard, 1350-54 Arnold Cancini a 1373-5 Petrus Stephanus. Zo stredoveku sa nezachovali kpmpletne ani mená duchovných. Najstaršie známe meno šintavského farára Benedikta je doložené v roku 1332.

Nič nevieme o zakladateľovi kostola. Súčasný kostol je už pravdepodobne v poradí tretí. O prvom kostole tiež nič nevieme, nie sú o ňom zachované žiadne záznamy. Druhý kostol je z roku 1559 a stál na tom istom mieste ako terajší, ale bol menší. Vizitácia z roku 1559 píše... Pod ochranou vznešeného pána Andreja Báthoryho... fara sv. Martina...Tunajší farár Georgius... všetky sviatosti udržiava a vysluhuje podľa katolíckych zvykov. Vo vizitácii o rok neskôr teda z r. 1560 sa píše... Šintavská fara sv. Martina pod patronátom vznešeného pána Andreja Báthoryho s Georgiom Niger (Čiernym)... ináč členom rímskej cirkvi, našli v obci katolíckeho farára a bola šintavská fara súčasťou hlohovského dekanátu.

Koncom 16. storočia a na začiatku 17. stor. zasiahla reformácia takmer celé Slovensko, čo neobišlo ani Šintavu. Thurzovské zemepánstvo a ich prechod na evanjelickú vieru spôsobil, že kostol s farou zaujali protestanti. Panstvo žiadalo aj poddaný ľud, aby prestúpil na túto vieru podľa hesla: „Čie panstvo toho náboženstvo“. K zmene došlo pravdepodobne v r.1565, keď Andrej Báthory, po tom čo ovdovel, hrad musel opustiť, pretože ho súdnou cestou získala Alžbeta Thurzová, s manželom Júliusom zo Salmu. Kostol aj faru zaujali protestanti. Vystriedali sa tu viacerí kazatelia. Z tohto obdobia je známy protestantský kazateľ Peter Bornemisz, ktorý v Šintave pôsobil od roku 1573 až 1579. Ďalší šintavský kazateľ bol Baltazár Vetero Zoliensis, ktorý sa v r. 1610 zúčastnil Žilinskej synody.

Zásadný obrat nastal v 30. rokoch 17. storočia, keď ostrihomský kardinál a arcibiskup Peter Pázmaň sídliaci v Trnave, vstúpi do procesu rekatolizácie. Jeho zásluhou konvertovalo veľa vplyvných členov šľachtických rodov, s ktorými prestúpili na katolícku vieru aj poddaní. Nevieme za akých okolností sa tento proces odohral v Šintave. Bol to Stanislav Thurzo, keď ho panovník vymenoval za uhorského palatína.

Isté je, že keď šintavský majetok získali Esterházyovci, prebehla rekatolizácia obce a kostol bol vrátený katolíkom.

dek-sint2dek-sint

 Objav gotického kostola v Šintave, najstaršom meste na Slovensku

Obnova fasád Kostola svätého Martina, ktorá prebiehala od júna roku 2013, priniesla nové nálezy, ktoré rozširujú doterajšie poznatky o minulosti architektonickej dominanty obce Šintava. Hoci Šintava patrí medzi najstaršie obce na Slovensku (prvýkrát sa spomína už v roku 1074), jej kostol bol doteraz považovaný za stavbu barokovo-klasicistickú, ktorá nemala hodnoty na to, aby bola zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. Do zoznamu pamiatok zapísali len hlavný oltár, kazateľnicu, krstiteľnicu a niektoré predmety liturgického riadu. Najnovšie objavy posúvajú datovanie šintavského kostola o takmer päť storočí skôr.

Doteraz sa v odbornej literatúre uvádza, že kostol bol postavený v druhej polovici 18. storočia na mieste staršieho spomínaného v roku 1559. Koncom 19. storočia sa zrútila klenba, ktorú nahradili rovným stropom.

K novším dokumentom, ktorý dokladá pôvodné situovanie a orientáciu šintavského kostola, patrí plán z čias napoleonských vojen. Na pláne z roku 1809 je kostol situovaný na dnešnom mieste, ale oproti dnešnému stavu bola svätyňa na východnej strane kostola a veža na západnej. To znamená, že zo strany, kde je dnešný hlavný vstup do kostola, stála svätyňa s hlavným oltárom a tam, kde je dnes hlavný oltár stála veža. Plán, ktorý bol prvýkrát uverejnený v roku 2002 v knihe Sereď – dejiny mesta, nám dokladá stredovekú orientáciu šintavského kostola postaveného v smere východ – západ.

Počas stavebných prác sa už na severnej fasáde kostola (od pošty) pod omietkou sokla začali objavovať opracované a neopracované kamene a stredoveké tehly. Práce na fasádach pokračovali pomerne rýchlo a tak sa podrobnejšie podarilo zdokumentovať len južnú fasádu kostola. Na južnej fasáde (od fary) sa objavili miesta, kde sa nachádzali štyri stredoveké okná. Okno č. 1 sa nachádzalo na mieste dnešného 1. okna od sakristie, preto sa zachoval z neho len záklenok. Ďalšie tri okná sa zachovali zamurované v pôvodnom rozsahu. Okno č. 2 je oproti oknu č. 3 o niečo menšie (má vyššie položený parapet), pretože rešpektovalo hlavný vstup do kostola, ktorý sa nachádzal pod ním. Menšie okno č. 4 (medzi dnešným 2. a 3. oknom) bolo oknom svätyne, ktorá bola nižšia, ako je loď. To dokladá aj omietnuté nárožie pôvodnej lode kostola označené číslom 5.

Predbežne možno zistené poznatky zhrnúť nasledovne: Na mieste súčasného kostola stál starší románsky kostol, na výstavbu ktorého použili opracovaný a neopracovaný kameň. Tento kostol svojimi rozmermi narastajúcemu sa počtu obyvateľov Šintavy už nevyhovoval, preto ho zbúrali a postavili si nový väčší. Pri výstavbe využili kamenný materiál zo zbúraného kostola. Stalo sa tak niekedy okolo roku 1300, kedy doznieval románsky stavebný sloh a budovali sa už aj gotické stavby. Ešte v stredoveku nadstavali bývalú svätyňu do výšky lode (na dnešnú výšku) a na východnej strane postavili novú svätyňu. Neskôr na západnej strane pristavali vežu.

Niekedy v období medzi druhou polovicou 18. storočia až začiatkom 19. storočia kostol radikálne prestavali. Zbúrali vežu, svätyňu, sakristiu a časť lode na západnej a čiastočne na východnej strane. Na západe postavili novú svätyňu so sakristiou a na východe novú do fasády vstavanú vežu. Vybúrali nové okná a staré popraskané stredoveké fasády lode kostola vyrovnali a natiahli nové omietky. Kryptu v interiéri kostola zasypali a položili novú dlažbu. Terén bývalého cintorína, ktorý sa nachádzal okolo kostola, splanírovali.

Mgr. arch. Rastislav Petrovič (KPÚ Trnava)

dek-sinatav-oknadek-sintava-okna

 

MATERIÁLY PREVZATÉ Z oficiálnych stránok obce i zdrojov farnosti Šintava a občasníka Šintavský spravodaj 3/2013.

 

 

Farské oznamy od 15. do 21.10.2018 | Šintava

  • Napísal: Maťa Holičková
  • 14 okt

Úmysly sv. omší na týždeň od 15. do 21. 10. 2018 v Šintave

Pondelok 18.30 - Š  Poďakovanie za 30 rokov spoločného života
Utorok 18.00 - Š  Jozef Brož
Streda 18.30 - Š  Mária a Imrich Tauferoví a ich deti
Štvrtok 18.30 - Š  Ján a Irena Karkušoví a vnuk Janko Drábik
Piatok 17.30 - V  Berchmanna, Gaudencia, Alexia a rodičia
18.30 - Š  František Klokner a rod. z ob. str.
19.30 - Š birmovanci
Sobota 08.00 - Š  Ľudovít a Júlia Holbíkoví a rod. z ob. str.
17.30 - V  Manželia Hrisenkoví, rod. a súr.
Nedeľa 07.00 - Š  Javor Gejza a Gabriela a dcéra Marta
08.30 - V  Jozef Vlček, deti a st. otec Severín
- po sv. omši birmovanci
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok 15. 10. - Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Streda 17. 10. - Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa
Štvrtok 18. 10. - Sv. Lukáša, evanjelistu
Nedeľa 21. 10.  - DVADSIATA DEVIATA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 255 - 288 a na Vinohradoch 270 - 300.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

 

Farské oznamy od 8. do 14. októbra 2018 | Šintava

  • Napísal: Maťa Holičková
  • 07 okt

Úmysly sv. omší na týždeň od 08. do 14. 10. 2018 v Šintave

Pondelok 18.30 - V  Mária Molnárová r. Kloknerová (pohrebná)
Utorok 18.00 - Š  Michal a Rozália Suhajoví, syn Rudolf a vnučka Zuzana
Streda 18.30 - Š  ruženská
Štvrtok 18.30 - Š  za Božie požehnanie pre dobrodincov
Piatok 17.30 - V  Štefan a Mária Dobošoví, syn Karol a rod. z oboch strán
18.30 - Š  Jozef a Mária Drábikoví, ich rodičia a syn Stanislav
19.30 - Š birmovanci
Sobota 08.00 - Š  Ján a Irena Klottonoví a rod. z ob. strán
17.30 - V  Irena a Ján Diak, syn Jozef a Štefan Bartoš
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  Za VNL pre prvoprijímajúcich a ich rodičov
- po sv. omši birmovanci
11.00 - Š  za rodičov Mizerových a Ščípových

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  14. 10.  - DVADSIATA ÔSMA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 223 - 254 a na Vinohradoch 240 - 270.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 24. do 30.9.2018 | Šintava

  • Napísal: Maťa Holičková
  • 23 sep

Úmysly sv. omší na týždeň od 24. do 30. 09. 2018 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Rozália Šalamounová (pohrebná)
Utorok 18.00 - Š  Anton Marcinkech, rod. z oboch strán, zať Milan, Veronika a Alžbeta
Streda 17.30 - V
 Štefan Ševčovič (pohrebná)
18.30 - Š na úmysel
Štvrtok 18.30 - Š  Jozef a Ľudmila Šinkoví
Piatok 17.30 - V  Štefan a Magdaléna Horváthoví a rod. z oboch strán
18.30 - Š  Vladimír Pucheľ a dcéra Pavlínka
po omši stretnutie s rodičmi
Sobota 08.00 - Š  Pavol a Irena Molnároví, dcéra Irenka, syn Pavol a rod. z oboch strán
17.30 - V  Ľubica Jankulicová, otec Eduard a starí rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  Michal a Anna Tvarožkoví, dcéry Anna a Terézia s manželmi
08.30 - V  poďakovanie za 40. rokov spoločného života
po omši stretnutie s rodičmi
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  27. 09.  - Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Sobota  29. 09.  - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela
Nedeľa  30. 09.  - DVADSIATA ŠIESTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 158 - 192 a na Vinohradoch 180 - 210.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V nedeľu 23.9. o 17.00 vo farskom centre bude stretnutie ohľadom púte do Svätej zeme.