FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Symbolika nového oltára a ambón

  • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 07. máj 2017, 20:06
  • Napísal: Róbert Ťapušík
  • 01 máj

O HISTORICKEJ UDALOSTI KONSEKRÁCIE NOVÉHO OLTÁRA V SEREDI SPOLU S DETAILMI SYMBOLIKY ČÍTAJTE TU (klikni):  Historická udalosť, ktorej význam si možno ani neuvedomujeme

oltar

1) Prečo MENÁ EVANJELISTOV na štyroch pilieroch oltára?

V evanjeliových záznamoch týchto mužov sa zachovali slová, ktoré Ježiš vyriekol a poveril apoštolov, aby na jeho pamiatku slávili Eucharistiu. „ Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku." Oltárom Novej zmluvy je Pánov kríž, z ktorého pramenia sviatosti veľkonočného tajomstva. Na oltári, ktorý je stredobodom kostola, sa pod sviatostnými znakmi sprítomňuje obeta kríža. Oltár je aj Pánovým stolom, ku ktorému je pozvaný Boží ľud. V niektorých východných liturgiách je oltár aj symbolom hrobu (Kristus skutočne zomrel a skutočne vstal z mŕtvych). Oltár, okolo ktorého je zhromaždená Cirkev(1182) pri slávení Eucharistie, predstavuje dve stránky toho istého tajomstva: obetný oltár a Pánov stôl, a to tým viac, že kresťanský oltár je symbolom samého Krista, ktorý je prítomný uprostred zhromaždenia svojich veriacich ako obeť prinášaná na naše zmierenie a zároveň ako nebeský pokrm, ktorý sa nám dáva. „Veď čo je Kristov oltár, ak nie obraz Kristovho tela?“ – pýta sa svätý Ambróz. A inde hovorí: „Oltár je obrazom [Kristovho] tela a Kristovo telo je na oltári.“ Liturgia vyjadruje túto jednotu obety a prijímania v mnohých modlitbách. Rímska cirkev sa napríklad vo svojej anafore modlí:

„Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a prijmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.“

 

2) RELIKVIA SESTRY ZDENKY SCHELINGOVEJ

Relikvia je predmet, ktorý sa spája so životom Ježiša Krista, Panny Márie, svätých, apoštolov a pod. Relikvii sa prisudzuje posvätná sila.

Relikvie poznáme:

- Skutočné ostatky z tela svätca alebo jeho šiat, či osobných vecí - ktoré máme vložené v schránke nášho oltára

- Na základe per contactum – dotýkania sa (votívne, relikvia z dotyku)

Relikvie sú uložené v relikviároch (schránka na uchovávanie relikvií), vystavené v kostoloch, chrámoch, kláštoroch.

Aj v našom oltári máme vloženú relikviu blahoslavenej Sestry Zdenky Schelingovej.

3) GRÉCKY NÁPIS ΙΧΘΥΣ

Ichthys je v gréčtine výraz pre „rybu“ Je to symbol, ktorý bol používaný prvými kresťanmi ako tajné heslo v dobách, kedy boli prenasledovaní. Ichthys (ΙΧΘΥΣ, v gréčtine ryba) sa dá čítať  aj ako slovo zložené z prvých písmen slovného spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasiteľ. V origináli Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ, Iésús Christos Theú Huiós, Sótér.Použitie tohto kryptogramu nás vovádza do tajomstva Eucharistie. Ježiš Kristus, Boží Syn a Spasiteľ prichádza medzi nás v miske ako chlieb aby sa nám stal pokrmom na ceste do večnosti.

ichthys1

anb

4) Prečo JERUZALEMSKÝ KRÍŽ na stojane na paškál?

16b1

JERUZALEMSKÝ KRÍŽ: jeho ramená sú štyri malé grécke kríže.

Veľký kríž symbolizuje Svätú zem , štyri malé – kráľovstvá, ktoré sa zúčastnili krížových výprav: Francúzsko, Nemecko, Kráľovstvo Sicílie a Anglicko.
Päť krížov symbolizuje päť rán Kristových. Jeruzalem bolo miesto, kde náš Pán trpel, zomrel, vstal zmŕtvych a zoslal na apoštolov Ducha Svätého.

 

VEĽKONOČNÁ SVIECA – PAŠKÁL sa vyrába z včelieho vosku. Rozpúšťa sa a stáva sa potravou pre plameň. Je obrazom Krista, ktorý sa obetoval (tak ako vosk), aby svojím zmŕtvychvstaním rozjasnil svet.

Na veľkonočnú vigíliu sa pred vchodom do kostola zapáli malý oheň a od neho potom veľkonočná svieca – paškál. Kňaz alebo diakon prinesie svietiaci paškál do úplne tmavého kostola. A od tejto sviece si my všetci, ktorí sme v kostole, zapálime svoje vlastné sviečky, ktoré si nesmieme zabudnúť doma.

Symboly na paškále

Písmeno A (alfa) a písmeno Ω (omega) sú prvým a posledným písmenom gréckej abecedy. Pripomínajú slová Pána Ježiša: Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. (Zjv 22,13)

Letopočet (rok) nám hovorí o tom, že Kristus žije a sprevádza nás po celý rok. Je pre nás svetlom tam, kde sa nám zdá, že je tma.

Hrudky kadidla – kríž a symboly rán Pána Ježiša nám pripomínajú, že Pán Ježiš svojím utrpením a smrťou dosiahol vzkriesenie.

Paškál zapaľujeme pri viacerých príležitostiach počas roka: pri slávnosti vzkriesenia – Kristus svetlo sveta, pri bohoslužbách od Veľkej noci do Turíc – počas celého veľkonočného obdobia, pri krste – dostávame svetlo Kristovo a pri pohrebných obradoch – naznačuje svetlo nádeje.

5) LAUS TIBI CHRISTE

CHVÁLA TEBE KRISTE - zvolanie ľudu po prečítaní slov Evanjelia.

 

 

Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.
1Pt 2, 4-6