FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda rodičom predškolákov

skola volá

Školský rok začal svoju druhú polovicu a pomaly sa blížime do cieľa nášho celoročného snaženia. Kým však žiaci zatvoria za sebou brány školy a začnú pre nich dva mesiace letných prázdnin, my, riaditelia škôl, pedagógovia i  rodičia, budeme premýšľať o tom, čo všetko sme dosiahli v oblasti výchovy a vzdelávania, vzájomných vzťahov a spolupráce. Budeme sa tešiť z úspechov, analyzovať neúspechy a hľadať cesty, ako môžeme v oblasti výchovy a vzdelávania veci zlepšovať.

   Rodičov budúcich prvákov čaká ešte jedno dôležité rozhodnutie, vôbec nie jednoduché. Musia si vybrať školu, na ktorú zapíšu svoje dieťa. Chápeme, že k tomuto rozhodnutiu pristupujú rodičia so všetkou vážnosťou. Žiada si to od nich zhodnotenie všetkých možností, ktoré sa im ponúkajú. V Seredi si rodičia môžu vybrať z troch základných škôl. Všetky sú si v mnohých oblastiach podobné, ale v niečom sa predsa len odlišujú. A práve tieto odlišnosti môžu byť tým, čo pomôže rodičom rozhodnúť sa, ktorá škola je pre ich prváčika najlepšia.

     V čom je teda naša škola iná, v čom sa odlišujeme od štátnych základných škôl?

     Pôsobíme v našom meste už 20 rokov, sme jedinou cirkevnou základnou školou v Galantskom okrese, ktorá ponúka alternatívne vzdelávanie oproti štátnym školám. Sme modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou otvorenou pre každého. Základným východiskom našej práce je umožniť deťom, aby spolu s nami spoznávali a prežívali, že užitočnosť kresťanských hodnôt je tu pre každého, aby viera v ich životoch nebola len naučená, ale hlavne žitá. V našom školskom vzdelávacom programe sa odzrkadľuje táto snaha v posilnení hodinovej dotácie predmetu náboženstvo a v predmete etika. Prirodzene, našich žiakov vychovávame tak, aby dokázali ďalej úspešne študovať, žiť a pracovať v súčasnej spoločnosti. Preto veľmi zodpovedne pristupujeme k vyučovaniu anglického jazyka už od prvého ročníka. V siedmom ročníku ponúkame našim žiakom možnosť orientovať sa vo vzdelávaní na tú oblasť, v ktorej vynikajú, ktorej sa chcú ďalej venovať. Prakticky to pre nich znamená možnosť voľby druhého cudzieho jazyka- nemeckého alebo, dnes veľmi žiadanej, aplikovanej informatiky a konverzácie v anglickom jazyku. Aplikovaná informatika je nový predmet, ktorý ponúka žiakom spolu s informačnými technológiami platformu pre všetky ďalšie predmety. Dostupné programy, metódy a formy poskytujú predmetu aplikovaná informatika nielen široký priestor na motiváciu a praktické projekty z biológie, geografie, chémie, fyziky a iných predmetov, ale vedú aj k dôležitej prevencii, aby žiaci nepodľahli len konzumu produktov digitálneho sveta, ale aby sa vo svete digitálnych technológií dokázali orientovať, rozumne ich využiť a pracovať s nimi. Toto všetko v kombinácii s rozvinutými komunikačnými schopnosťami v anglickom jazyku vytvára výborný profil absolventa základnej školy, ktorý sa stane úspešným stredoškolákom.

     Viditeľným a úspešným projektom našej školy je vybudovaná viacúčelová záhrada s názvom „Poznaj- pochop- chráň“ v tesnej blízkosti školy. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vytvoriť priestor pre vyučovanie v prírode, miesto na relax pre deti z ŠKD. V pestrej palete trvaliek, farebných tráv a okrasných drevín môžu žiaci tráviť nielen príjemné vyučovacie hodiny, ale aj spoznávať biologické druhy rastlín a získavať návyky starostlivosti o ne.

   Vieme, že príjemné prostredie je dôležité pre pozitívne naladenie detí, ktoré sú v podnetnom a čistom prostredí oveľa vnímavejšie k práci na hodinách a dosahujú lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese. Preto sa snažíme obnovovaním interiéru, zariaďovaním tried, úpravou prostredia a nákupom moderných učebných pomôcok prispievať k vytvoreniu pozitívnej atmosféry.

     Milí rodičia, ak teda stojíte pred voľbou, na akú základnú školu zapísať vášho budúceho prváčika a chcete si byť istí, že ste pre správne rozhodnutie urobili maximum, ak nemáte dostatočné informácie o tom, ako sa u nás učí, v akých priestoroch pracujeme, aký je náš vzdelávací program a kto sprevádza našich žiakov na ceste viery za dobrodružstvom poznania, príďte k nám, spoznajte nás, presvedčte sa, získajte dostatok informácií a vyberte pre svoje dieťa tú najlepšiu školu. Pozývame vás na Deň otvorených dverí dňa 18.apríla 2018 v čase od 8,00 hod. do 17,00 hod.

            Ak sa rozhodnete zveriť vzdelávanie svojho dieťaťa do našich rúk, zápis žiakov do 1. ročníka na CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi sa uskutoční v piatok 27.apríla 2018 od   14,00 hod. do 18,00 hod. a v sobotu 28.apríla 2018 od 9,00 hod. do 12,00 hod.

    

                                               Ing. Monika Kroláková, riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda